Община Аврен

logo avren
1
thumb4_2
4

Община Аврен развива и осъществява много проекти, обвързани с развитието на туризма, социална, образователна и транспортната инфраструктура, създавайки информативни центрове в Камчия ресорт и Общински център Аврен. Развива стратегии, планове, програми за развитие на туризма, културата, околната среда, стимулира предприемаческия потенциал, запазване на популярните обичаи и култура, автентичен фолклор и занаяти. Насърчаване на иновативни културни събития и фестивали. Община Аврен  притежава голям опит в организиране и осъществяването на семинари, конференции и кръгли маси.

Община Аврен разполага с необходимият административен капацитет за извършване дейностите по проекта. Съществува екип от квалифицирани работници и експерти в специализирано звено за управление на проекти в Евроинтеграция и Инвестиционни политики. Опитът е постигнат по време на подготовка и изпълнението на проекти, финансирани под предприсъединителните програми на ЕС-  Phare and SAPARD, Social Investment Fund, EMEPA To MOEW, OP HRD, OPE, OPRD, OPAC, RDP. В следствие на своето географско разположение, природните ресурси, културното и историческо наследство, Община Аврен има голям потенциал за туристическо развитие. Чистата околна среда, наличие на плаж, курортен комплекс и резерват, както и благоприятният климат- са ключа към успешно развитие на туристическият сектор в този регион.