Университет „Dunarea de Jos“ , Галати

universita-dunarea
s1
s6

Университетът „Dunarea de Jos“ в Галати, Румъния разполага с голям опит в проучвания на околната среда и изследване на фактора за въздействие върху околната среда. В този смисъл, нашият университет развива серия от проекти за приложни изследвания в сферата на регионална и международна защита на околната среда. Като например, пилотни проекти с цел наблюдение на събирането на битови отпадъци, в партньорство с общините Галати и Браила. Резултатите от изследванията и оптимизиращият алгоритъм са публикувани в индексирания научен журнал на ISI със значителен фактор на въздействието (Journal of Environmental and Engineering Management Journal). Също така в областта на екологичните проучвания и оценката на факторите за въздействие върху околната среда в нашия университет бяха разработени редица изследователски проекти в сътрудничество с различни компании.
В областта на мониторинга на горските територии, в Центъра за върхови постижения за околната среда от нашия университет, е разработен проект, който доведе до функционална система, която в реално време оценява растителността и съответно нивото на здравето на горите.
В същата област на опазване на околната среда и проучвания може да се включи проектът със заглавие „Индустриално замърсяване и въздействието му върху биосферния резерват в делтата на Дунав”. Целта на тази изследователска програма беше да се предостави цялостен анализ на текущата ситуация по отношение на влиянието на промишлените дейности, а именно натрупването на тежки метали във водните екосистеми на Дунавската делта.