Цели

  • Съвместно укрепване на капацитета и алтернативите за развитие на бизнеса и предприемачеството в целевите региони – Чрез повишаване на капацитета и развитието на алтернативите на бизнеса и предприемачеството в целевите региони, проектът ще подобри възможностите за развитие, което ще бъде допринесено чрез Програмен Приоритет: 1.1
  • Повишаването на разнообразието и привлекателността на туристическите продукти и културните събития в целевите региони от зоната на басейна на Черно море ще доведе до повишено търсене на туристически продукти и услуги, което ще доведе до увеличаване на растежа и подобряване на развитието на тази целева група.