ავრენის უნიციპალიტეტი

logo avren
1
thumb4_2
4

მუნიციპალიტეტს შემუშავებული და განახორციელებული აქვს ტურისტული, სოციალური, საგანმანათლებლო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით მრავალი პროექტი, შექმნეს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები ქამჩიას კურორტსა და ავრენის მუნიციპალურ ცენტრში. ასევე შეიმუშავებული აქვს სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები ტურიზმის, კულტურის სექტორის, ეკოგარემოს განვითარების და სამეწარმეო პოტენციალის სტიმულირების მიზნით, პოპულარული ტრადიციების, ფოლკლორის და კულტურის შენარჩუნებაზე. მუნიციპალიტეტს ასევე აქვს გამოცდილება ინოვაციური კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ხელშეწყობის კუთხით, სემინარების, კონფერენციების და მრგვალი მაგიდების ორგანიზებასა და ჩატარებაში.

ავრენის მუნიციპალიტეტს ყავს კვალიფიციურ თანამშრომლების და ექსპერტთა გუნდი, ევროინტეგრაციისა და საინვესტიციო პოლიტიკის განყოფილებაში. ისინი ფლობენ საჭირო გამოცდილებას ევროკავშირის პროექტების მენეჯმენტში  – ფარერის, სოციალური სოციალური ინვესტიციების ფონდი, SAPARD, EMEPA To MOEW, OP HRD, OPE, OPRD, OPAC, RDP.

მისი გეოგრაფიული მდებარეობის, ბუნებრივი რესურსების და კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, ავრენის მუნიციპალიტეტს აქვს ტურიზმის განვითარების მაღალი პოტენციალი. სუფთა გარემო, პლაჟები, კურორტები, ხელსაყრელი კლიმატი, რეგიონში ამ სექტორის წარმატებული განვითარების ძირითადი რესურსებია.