პროექტის მიზნები (ამოცანები)

  • ერთობლივი ძალისხმევით სამიზნე რეგიონებში ბიზნესის და მეწარმეობის განვითარების ალტერნატივების და შესაძლებლობების გაზრდა – ეს  ხელს შეუწყობს პროექტის პარტნიორი ქვეყნების რეგიონების განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, რაც კავშირშია პროგრამის #1.1. პრიორიტეტთან.
  • შავი ზღვის აუზის რეგიონის სამიზნე რეგიონებში ტურისტული პროდუქტის და კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნებისა და მიმზიდველობის ზრდა – შავი ზღვის აუზის ტერიტორიიდან სამიზნე რეგიონებში ტურისტული პროდუქციისა და კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნების გაზრდა გამოიწვევს ტურისტული პროდუქტებზე და მომსახურებაზე მოთხოვნის ზრდას.