Т1 – Бизнес – предприемаческа стратегия за нови възможности в туризма

Туристическият сектор се развива динамично със силна конкуренция както на регионално, така и на международно ниво. С планираната стратегия за бизнес и предприемачество за нови възможности в туризма, проектът отчита тази динамика и ще предостави актуален инструмент за развитие на потенциала и повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес и предприемачеството в туристическия сектор. Стратегията има за цел да подпомогне бизнеса и предприемачеството при използването на природни ресурси и културно наследство в целевите региони чрез представяне на нови алтернативи за развитие в съответствие с актуалните тенденции в развитието на туризма. Експертите по туризъм от региона на всеки от партньорите (водещия партньор по  дейността) ще събират данни за текущото състояние на туристическите обекти, продукти и услуги, природни ресурси и културно наследство в целевите региони. При разработването на стратегията ще бъдат проучени данните за анализ на възможностите и потенциала на регионите да развиват нови, алтернативни и перспективни туристически продукти и услуги. Анализът на данните и подготовката на стратегията ще се извършват от експерти от партньора, отговорен за дейността – P4 Университет в Галац – Dunarea de Jos – партньор с богат опит и опит в разработването на стратегии.Стратегията ще помогне както на местния бизнес и предприемачите, така и на местните и регионалните власти да планират ефективно своите дейности в туристическия сектор. Може да се използва за разработване на безпроблемни интегрирани регионални и трансгранични туристически пакети.Стратегията ще бъде отпечатана на румънски, български и грузински език за нуждите на целевите групи. Тя ще бъде качен в уеб сайта на проектите. Стратегията ще бъде представена на представители на целевите групи и заинтересованите страни на срещи, организирани във всеки от четирите региона партньори.Подготовката на стратегията ще допринесе за постигането на конкретна цел 1 – Съвместно повишаване на капацитета и развитие на алтернативи на бизнеса и предприемачеството от целевите региони.