T2 – Сътрудничество, алтернативи и обмен на добри практики между бизнеса и предприемачите от целевите региони

Общите предизвикателства, от една страна, и разнообразието от природни ресурси и културно наследство, от друга, са предпоставки за взаимноизгодно сътрудничество в областта на туризма между бизнеса и предприемачите от регионите на Черноморския басейн.
Разстоянието, езиковите различия и други ограничения са пречка за по-активни контакти и намиране на съвместни решения и възможности за развитие на туристическия бизнес.За да допринесат за решаването на тези проблеми в рамките на проекта, ще се проведат 4 транснационални туристически форума във всяка една от  партньорските страните по проекта Румъния, България, Грузия и Молдова. Всеки партньор ще бъде отговорен за провеждането на форума в своята страна (Община Аврен за България). Форумите ще имат различни теми, свързани с развитието на туристическия бизнес и предприемачеството. Темите на форума са избрани така, че да съответстват на експертните познания на партньора, който ги организира, и ключовите характеристики на региона, в който се провеждат.Във всеки форум ще участват 10 участници от домакини, поканени от партньора и 5 участници от другите партньори - общо 30 участници във всеки форум. Всеки от партньорите ще избере участници от туристическия бизнес и предприемачество или експерти на ключови позиции от местните или регионалните власти. Програмата на форумите ще включва:

- презентации, свързани с тематичния фокус на форума; презентация за типичните туристически възможности в региона с акцент върху актуални тенденции и форми на туризъм; модул за споделяне на добри практики и обсъждане на идеи за взаимодействие и съвместни бизнес инициативи;  посещение на местна природна или културна забележителност, срещи с местния туристически бизнес и неформални контакти.
Презентациите по актуални и важни теми в областта на туризма, контактите между представителите на целевите групи и обмяната на опит, идеи и добри практики ще допринесат за постигането на конкретната цел 1 по проекта - Съвместно повишаване на капацитета и алтернативи за развитие на бизнеса и предприемачеството от целевите региони. Форумите ще бъдат 2 дни с 3 нощувки за пътуващите участници. За участниците ще се  предоставят материали и ще бъдат предоставени доклади за форумите за тяхното провеждане и резултатите от тях. Материали и снимки от форумите ще бъдат качени на сайта на проекта.