T3 – Организиране на културни събития за популяризиране на туристически дестинации

Добре организирани, мащабни местни културни събития се търсят от туристите в подкрепа на туристическия бизнес и предприемачество от съпътстващите туристически дейности. Особено когато са традиционни, тези събития могат да бъдат включени в туристически маршрути или в планове за посещение на неорганизирани туристи. Проектът предвижда организиране и провеждане на 4 фестивала за автентична култура и занаяти във всяка от  партньорските страните по проекта. Отговорни за фестивалите ще бъдат партньорите – фондация SATEAN, община Аврен, IBDIPC – Грузия и община Стаучени от Република Молдова. През дните на фестивалите ще бъдат демонстрирани традиционни занаяти и изкуства. Вечерта ще бъде представен автентичен местен фолклор. Част от необходимите дейности за провеждането на фестивалите (осигуряване на сцена, палатки, звук и светлина, популяризирането ще бъде възложени на външни изпълнители, като в рамките на проекта се предоставя подкрепа за транспортиране и настаняване на участниците, живеещи извън населеното място. Ще участват 50 участници (представяща традиционната култура, занаяти, изкуства, фолклор) във всеки фестивал в Румъния, Грузия и Република Молдова и 100 участници на международния фестивал в община Аврен. Община Аврен е организирала и провеждала 3 подобни фестивала за последните 5 години, а културното събитие е стартирано в рамките на проект по Оперативна Програма „Регионално развитие“. Опитът на партньора ни позволява  планирането на Международен фестивал в Община Аврен в който да  с участват групи от традиционни занаяти, изкуства или автентичен фолклор от регионите на партньорите от Румъния, Грузия и  Република Молдова. Изборът на участници от партньорските региони ще се извършва от съответните партньори по проекта. По тяхна преценка партньорите могат да включат в групите координатора или експерта за обмен на опит и успешно извършване на проектни дейности в своя регион. Плановете на общината са да превърне фестивала в традиционен годишен фестивал, което ще увеличи привлекателността на общината като туристическа дестинация и ще бъде от полза за местния бизнес и предприемачеството на туристическия сектор. Провеждането на планирания международен фестивал ще бъде важна стъпка за постигане на тази цел. Информация и снимки от фестивалите ще бъдат качени в уеб сайта на проекта. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигането на конкретна цел 2 – Повишаване на многообразието и привлекателността на туристическите продукти и услуги в регионите на Черноморския басейн.