T4 – Развитие на нови туристически продукти и услуги

Голямата конкуренция в туристическия сектор предполага необходимостта от постоянно увеличаване на разнообразието и качеството на туристическите продукти и услуги. За да увеличат привлекателността на своите региони като туристически дестинации, партньорите по проекта – (Фондация Сатеан, Община Аврен, Международен бизнес център за инвестиции и инвестиции, Община Стаучени) ще разработят един интегриран туристически продукт, всеки за своя регион. Интегрираните туристически продукти ще комбинират различни материални и нематериални компоненти на съответната територия и елементи от различни видове туризъм – еко, културен, селски, приключенски, спортен и други. Отговорен за изпълнеието на  дейността – Университетът в Галац, ще разработи трансграничен интегриран туристически продукт, включително дестинации в държавите партньори. Туристическите агенции, туроператорите, бизнеса и туристическите предприемачи ще бъдат основните източници на информация за проучване на съществуващите туристически продукти, възможностите на региона и нуждите на бенефициентите. За разпространение на резултатите и популяризиране на интегрирани продукти ще бъдат създадени брошури с информация за регионите и разработените продукти. Сайтът на проекта ще представи регионалните и трансграничните интегрирани туристически продукти на езика на всяка партньорска организация, както и на английски. Тази дейност допринася за постигането на специфичната цел 2 – Повишаване на разнообразието и привлекателността на туристическите продукти и услуги в района на Черноморския басейн.